Fundusze Europejskie Inteligentny Rozwój
Rzeczpospolita Polska
Unia Europejska

Genomiczna Mapa Polski
ECBiG – Europejskie Centrum Bioinformatyki i Genomiki

Działanie 4.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Nr projektu: POIR.04.02.00-30-A004/16
Skład Konsorcjum: Instytut Chemii Bioorganicznej PAN - Politechnika Poznańska - CBDNA
Wartość projektu: 104 867 454,23zł w tym dofinansowanie (wkład Funduszy Europejskich) 67 993 915,72 zł

Projekt Genomicznej mapy Polski jest wspólnym przedsięwzięciem Instytutu Chemii Polskiej Akademii Nauk, Politechniki Poznańskiej i Centrum Badań DNA sp. z o.o.

W ramach Projektu wytworzona zostanie unikatowa baza zwana Genomiczną Mapą Polski oraz towarzyszące jej oprzyrządowanie bioinformatyczne. Infrastruktura powstała w wyniku realizacji Projektu będzie więc miała przede wszystkim charakter wartości niematerialnych i prawnych, a w szczególności będzie się składała z:

  • bazy surowych danych genomicznych pełnych sekwencji genomu ludzkiego pochodzących z masowego sekwencjonowania,
  • baz pochodnych, zawierających interpretacje powiązań genetycznych z cechami fenotypowymi, skorelowanych z bazą surowych danych genomicznych,
  • bioinformatycznych narzędzi do wielkoskalowej analizy genomów.

Baza surowych danych genomicznych pełnych sekwencji genomu ludzkiego będzie zawierała dane powiązane z co najmniej 5 tysiącami mieszkańców Polski, wybranych w taki sposób, aby można było dzięki nim stworzyć genomiczny/genetyczny obraz mieszkańców Polski.

Bazy pochodne, zawierające informacje o powiązaniach genetycznych z cechami fenotypowymi będą systematycznie budowane, w oparciu o bazę surowych danych sekwencyjnych oraz rezultaty realizacji zadań naukowych Projektu. Bazy te będą przechowywane w ramach obecnie posiadanych przez Konsorcjantów Projektu zasobów informatycznych, jak i w ramach serwerów wynajmowanych na potrzeby Projektu.